Visi Sekolah

Saturday, December 6, 2014

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

a.            PBPPP berhasrat menggantikan penilaian sedia ada di KPM
b.            PBPPP adalah satu kaedah penilaian
           i.      Berdasarkan Job-Based & Workplace
           ii.      Standard prestasi selaras dengan Goverment Transformation Programme 2.0 (GTP2.0); Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2015-2025 
·                     Anjakan ke-4 Mentransformasi Profesion Keguruan Menjadi Profesion Pilihan
·                     Anjakan ke-5  Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan di Setiap Sekolah

c.              Matlamat:-

(i) Meningkatkan kecekapan & komitmen bagi melahirkan PPP berprestasi tinggi
(ii) Penilaian menyeluruh yang menggabungjalin kompetensi & potensi keberhasilan PPP
d. Objektif:- Menilai kompetensi & potensi PPP serta menilai keberhasilan (aspek peningkatan)
e.   Dilaksanakan berterusan selama setahun. Penilaian sekurang-kurangnya 2 kali setahun
f.    Dinilai oleh 2 orang pegawai berdasarkan generik/fungsional/keberhasilan
g.  Penilaian kompetensi (Generik + fungsional), Generik - semua PPP dinilai sama Fungsional - berdasarkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing

Generik dan Fungsional:

D1: 20%  Profesionalisme

·                     Nilai profesional  - 6%,
·                     Sahsiah   -  4%
·                     Potensi   -  4%
·                     Keilmuan & pengetahuan -  6%

D2: 10%  Tugasan tambahan
·                     Hubungan luar   -  4%
·                     Tugas sampingan  -  6%

D3:  10%  Penglibatan
·                     sumbangan   -  10%
1.  bimbingan & motivasi
2.  sumbangan profesional & social

D4 :  60%  Kemahiran
·                     peranan PdP   -  20%
·                     Pelaksanaan PdP  -  30%
·                     Pentaksiran PdP  - 10%

Penilaian keberhasilan (Keberhasilan) - 100%

·                     Keberhasilan - mengukur peningkatan bukan pencapaian
·                     Peningkatan - sebarang perkembangan pengetahuan / kemahiran / hasil kerja / tingkah laku
·                     Keberhasilan merujuk kepada sasaran peningkatan individu
1.  Perancangan guru - Folder Rancangan Mengajar/RPH/SKT
2.  Prestasi murid - berdasarkan headcount/TOV/ETR
3.  Laporan prestasi keseluruhan murid - laporan AR
4.  Pencapaian murid/sekolah (peningkatan band/GPS)

Peningkatan markah subjek dominan/major
sekiranya terdapat lebih dari 1 peningkatan, ambil yang terbaik

Penetapan sasaran - persetujuan bersama melalui perbincangan antara PP dan PYD

Markah Penilaian kompetensi = 90% + Keberhasihan = 10%
Jumlah = 100%

h.     Diukur 3 kategori (Tinggi/Sederhana/Rendah)

 Markah     Prestasi
 90-100      Cemerlang                    
 80-89.99   Baik                               
60-79.99  Sederhana                     
50-59.99  Kurang memuaskan       
0-49.99    Lemah                           

i.            LNPT masih dilaksanakan.  PBPPP dilaksanakan sepenuhnya pada 2015 apabila diluluskan

j.                Jawatankuasa PBPPP
            Pengerusi : Pengetua
            Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran
            AJK  :  PK HEM
                        PK Kokurikulum
             Guru Kanan
                        Ketua Panitia
                        Urusetia : KPT/PT

 Perlu isi  Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi
                                                                                                                                                  
k.             PBPPP melibatkan 2 orang Pegawai Penilai (PP) iaitu PP 1 dan PP 2
l.              PP  & PYD akan diputuskan oleh jawatankuasa PBPPP


0 comments: